УСТАВ НА МАКЕДОНСКИ АКАДЕМИЧЕН КЛУБ

Глава първа: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.

/1/ С този устав, в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство се уреждат организацията и дейността на Сдружение „Македонски академичен клуб“.

Член 2.

Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. София …..

Член 3.

/1/ Сдружението е непартийна, демократична организация с идеална цел.

/2/ Дейността на сдружението не се ограничава със срок.

Глава втора: ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТ

Член 4. Цели и задачи:

Сдружението ще работи за сближаване на всички балкански народи на основата на взаимното уважение. Например от македонците ще се стреми да създава гръкофили, българофили, сърбофили, албанофили, туркофили и т.н., но не гръкомани, българомани, сърбомани и т.н., т.е. индивиди със собствено национално достойнство, които ценят историческият принос, културната значимост и човешкото достойнство на съседите. Ще работи за сближаване на балканските народи.

Ще работи за да се осъзнае от все повече хора на Балканите, че нашите земи в продължение на много столетия са били в рамките на една държава (Македонската, Римската, Византийската и Отоманската империи). През това време между днешните балкански народи не е имало граници.

Създавана е материална и духовна култура. Изявявали са се политически лидери, народни водачи, творци в различни области на науката и културата и сега ние се опитваме да делим неделимото. На основата на това възникват безсмислени и нерешими национални спорове.

Формираните през 19 век национални държави на Балканите разработиха свои шовинистична национални доктрини.

Шовинистични интелектуалци (историци, писатели, поети, композитори и т.н.) вкараха принципите на доктрините в исторически трудове, романи, поеми, маршове и патриотични песни. Така с тези доктрини индоктринираха своите народи и всеки един индивид на Балканите е убеден, че държавата му граничи със свои територии, че съседите му крадат историята. Сдружението ще работи за да покаже на мислещите и толерантните, че тези доктрини са изградени на нездрава и опасна за балканското разбирателство основа.

Ще показва вредните последствия на шовинизма за отделните народи и за Балканите като цяло. Използвайки индоктрнираността на народите си, издигайки патриотични лозунги и политически платформи за реализиране на национални идеали, начело на балканските държави често застават слабо компетентни ръководители. Със същите похвати нечистиви индивиди, някои негодни по друг начин да си изкарват прехраната, създават или се включват в псевдопатриотични, пречещи на балканското разбирателство и прогрес организации.

Като излиза от презумпцията, че в продължение на повече от 170 години балканската интелигенция работи за разделяне на балканските народи, сдружението си поставя за цел да показва това, което ги сближава, да разобличава балканските шовинизми.

От близо две столетия Македония, като държавност, национална и културна индивидуалност е трън в очите на шовинистичните балкански политици, държавни ръководители и интелектуалци. Убедени, че македонският народ има право на свободно съществуване и всички права, които имат другите балкански народи, Клубът ще работи за да покаже това пред толерантните, европейски мислещите представители на другите народи.

Изхождайки от принципа, че национализма (патриотизма) се проявява в два аспекта – културен и политически ще работи за запазване на културното разнообразие, на етническите специфики и традиции на балканските народи, в това число и на културните традиции на националните и етническите малцинства на Балканите. Ще работи срещу фалшификациите на историята, срещу денационализацията на македонците и другите малцинствени групи на Балканите.

Ще работи за приемането на всички балкански народи в Европейския съюз, защото считаме, че с този акт се решават съществени балкански проблеми. А се надяваме, че с това ще се подобри икономическата ситуация на нашия регион.

Член 5.

Средства: Реализирането на целите си Сдружението постига със следните средства:

1. Организиране на мероприятия, с които да се запознава българската и балканската общественост с целите му;

2. Издаване на бюлетин, книги, вестници, списания и друга литература;

3. Организиране на изложби, обсъждания, концерти, научни форуми и срещи;

4. Сътрудничество с научни институти, обществени организации за съдействие за постигане целите на Македонски академичен клуб;

5. Поддържане на архивен фонд и музейна сбирка на Македонски академичен клуб;

Изпращане на петиции, меморандуми и други за осветление на общественото мнение в България и по света за проблемите на историята и настоящето на Македония и Балканите.

Защо клубът го нарекохме „Македонски“:

– Най-напред защото болшинството от нас, които го създадохме сме македонци;

– Защото (с малки изключения) всички съседски шовинистични политици отричат съществуването на македонци;

– Защото измежду македонците има много сърбо-, гръко-, българо-, турко-, албано- мани, което ще рече, че македонците (като цяло) са най-слабо шовинизирани и от тях е най-малка опасността от националистически натиск;

– Защото Македония заема централно место между бившите дълговременни византийски и отомански провинции на Балканите;

– Защото най-изявените македонски революционери са ратували за Балканска федерация.

УСТАВ НА МАКЕДОНСКИОТ АКАДЕМСКИ КЛУБ

Глава втора: ЦЕЛИ

Член 4. Цели и задачи:

Здружението ќе работи на приближување на балканските народи врз основа на меѓусебно почитување. Ќе се обиде да формира индивидуи со сопствено национално достоинство, кои го ценат човековото достоинство, историскиот придонес и културната важност на соседите. Од Македонците ќе се стреми да создава гркофили, бугарофили, србофили, албанофили, туркофили, итн, но не гркомани, бугаромани, србомани итн.

Ќе работи за да се увиди од повеќе луѓе на Балканот, дека нашите земји во текот на многу векови биле во рамките на една држава (Македонската, Римската, Византиската и Отоманската Империја). Во тоа време меѓу денешните балкански народи немало граници. Креирана е материјална и духовна култура. Се јавуваат политички лидери, водачи на народот, уметници во разни области на науката и културата и сега ние се обидуваме да го поделиме неделивото. Врз основа на тоа денес се јавуваат бесмислени и нерешливи национални спорови.

Формираните во 19 век национални држави на Балканот развија свои шовинистички национални доктрини. Шовинистички интелектуалци (историчари, писатели, поети, композитори и т.н.) ги воведоа принципите на доктрините во историски трудови, романи, песни, маршеве и патриотски песни. Така со овие доктрини ги индоктринираа своите народи и секој поединец на Балканот е убеден дека државата му граничи со свои територии, дека соседите му ја крадат историјата. Здружението ќе работи за да покаже на размислување и толеранции дека овие доктрини се изградени на нездрава и опасна за балканското разбирање основа.

Како излегува од претпоставката дека во текот на повеќе од 170 години балканската интелигенција работи за поделба на балканските народи, здружението си постави за цел да го прикаже она што ги зближува, да го (разоблачува) разобличава балканските шовинизми.

Ќе ги покажува штетните последици на шовинизмот за одделните народи и за Балканот во целина. Користејќи ја индоктрнираноста на народите, издигајќи патриотски пароли и политички платформи за реализација на национални идеали, на чело на балканските земји често стојат слабо надлежни раководители. Со истите подфати нечестиви поединци, некои непогодни на друг начин да заработуваат за живот, создаваат или се вклучуваат во псевдопатриотски, попречувајќи го балканското разбирање и напредокот на организацијата.

За својот развој секоја социјална структура (вклучувајќи ја и државата) бара вера – верата во општеството во кое живее човек, вера во неговата филозофија, вера во неговите закони. Шовинизмот и спротиставувањето на балканските народи ја поткопуваат оваа вера. Тие се причина другите земји да не веруваат во подобра иднина на Балканот и балканските земји. Тоа има лоши политички, економски и други последици. Самите балкански народи губат верба во добрата иднина на сопствените држави. Како резултат младите, наместо да работат за создавање на подобри услови за живот и развој на поединецот тука на Балканот, бегаат во добро уредени земји. Со скромни можности ќе работиме за да направиме од Балканот привлечно место за живеење, за да останат младите тука.

Поаѓајќи од принципот дека национализмот (патриотизмот) се појавува во два аспекта – културен и политички, Клубот ќе работи за зачувување на културната разновидност, на етничките специфики и традиции на балканските народи, вклучувајќи ги и културните традиции на етничките малцинства на Балканот. Ќе работи против фалсификатите на историјата, против денационализација на Македонците и другите малцински групи на Балканот.

Од речиси два века Македонија, како држава, национална и културна личност е трн во очите на шовинистичните балкански политички лидери и интелектуалци. Убедени дека македонскиот народ има право на слободно постоење и сите права кои ги имаат другите балкански народи, Клубот ќе работи за да го покаже тоа пред толерантните, европски размислувачки, претставници на другите народи.

Ќе работи за прием на сите балкански народи во Европската унија, бидејќи сметаме дека со овој чин се решаваат значајни балкански проблеми. А се надеваме дека со ова ќе се подобри економската ситуација на нашиот регион.

CONSTITUTION OF MACEDONIAN ACADEMIC CLUB

Scope, means and activities

Art. 4 Scope and tasks

The association will work on getting the Balkan peoples closer based on mutual respect. It will strive to form individuals with proper national dignity which value the historical contribution, the cultural importance and the human dignity of the neighbors. It will strive to make Macedonians graecofiles, bulgarophiles, serbophiles, albanophiles, turkophiles etc but not graecomans, bulgaromans, serbomans etc.

It will work to make aware more peoples in the Balkans that through the centuries our lands were within the borders of one state (the Macedonian, the Roman, the Byzantine and the Ottoman). During those times there were no borders between the Balkan peoples. Material and spiritual culture was formed. Political and national leaders emerged, creators in various fields of culture and science and now we try to divide the indivisible. As a result irrelevant and irresolvable national disputes have emerged. The national states formed in the 19th Century worked out their chauvinistic national doctrines. The chauvinist intellectuals (historians, writers, poets, composers etc.) included the principles of the doctrines into their historical works, novels, poems, marches and patriotic songs. Imbued with these doctrines every individual of the Balkan nations is convinced that his country borders with its own territories and that neighbors steal their history. This association will work to show the thinking and tolerant population that these doctrines are built upon a very dangerous for Balkan understanding foundation.

The association will work to show the thinking and the tolerant people that those doctrines were built on unhealthy and dangerous for the Balkan understanding foundations.

Our presumption is that for the last 170 years the Balkan intelligentsia has worked to divide the Balkan peoples. Our association’s task will be to demonstrate those things that bring peoples together and unmask Balkan chauvinisms. It will show the damage done by the chauvinisms to various peoples and the Balkans as a whole. Using the indoctrination of the peoples and raising patriotic slogans and platforms in order to fulfill the national ideals very often incompetent people lead the Balkan states. Following the lead various individuals form pseudo patriotic organizations damaging Balkan understanding and progress.

For the development of each social structure (including the state) there is a need for faith – faith in the society in which people live, trust in its philosophy and laws. Chauvinism and intolerance undermine this faith. That is the main reason outside powers do not see a good future of the Balkans with negative political, economic and other consequences. Balkan peoples themselves loose faith and trust of their own states. As a result, instead of working for the development of their countries young people escape abroad.

With the limited resources at our disposal we’ll work to make the Balkans an attractive place for living. We believe that nationalism (patriotism) manifests itself in two forms – cultural and political. The Club will work towards cultural diversity, ethnic particularities and traditions of the Balkan peoples, including its minorities. It will work against historical falsifications, against the denationalization of the Macedonians and the other minority groups.

For almost two centuries Macedonia and its state, national and cultural specificity is a thorn in the bodies of the Balkan chauvinist political leaders and intellectuals. Convinced that the Macedonian people has the right for a free existence and other rights as other Balkan peoples, the Club will work to demonstrate all that to the tolerant and Europe thinking representative of these peoples. It will work for the admission of all Balkan peoples to the EU because we believe that with such admission most Balkan problems will be resolved. We hope that it will resolve also the economic problems.